NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ NGÀY LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 15:29
NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ NGÀY LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Nghị quyết về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 15:26
Nghị quyết về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

CBTT - MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thứ ba, 20 Tháng 7 2021 18:20
CBTT - MIỄN NHIỆM  TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỒ THỊ KIM LOAN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Thứ tư, 03 Tháng 2 2021 10:44
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Kim Loan Mã chứng khoán: ATA Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 692.600 CP (tỷ lệ 5,77%) Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP…

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ bảy, 23 Tháng 1 2021 09:30
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021