CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Thứ tư, 17 Tháng 11 2021 11:38
CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ NGÀY LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 15:29
NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH VÀ NGÀY LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Nghị quyết về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Thứ hai, 01 Tháng 11 2021 15:26
Nghị quyết về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

CBTT - MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thứ ba, 20 Tháng 7 2021 18:20
CBTT - MIỄN NHIỆM  TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỒ THỊ KIM LOAN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Thứ tư, 03 Tháng 2 2021 10:44
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Kim Loan Mã chứng khoán: ATA Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 692.600 CP (tỷ lệ 5,77%) Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP…