Thông tin cổ đông nội bộ Công ty

Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 15:13
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG CÔNG TY STT Tên tổ chức/ Cá nhân Chức vụ tại công ty Mối quan hệ Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ I Thành viên hội đồng quản trị 1 Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch…