CBTT - MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Thứ ba, 20 Tháng 7 2021 18:20
CBTT - MIỄN NHIỆM  TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỒ THỊ KIM LOAN KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Thứ tư, 03 Tháng 2 2021 10:44
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Kim Loan Mã chứng khoán: ATA Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 692.600 CP (tỷ lệ 5,77%) Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP…

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thứ bảy, 23 Tháng 1 2021 09:30
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Thứ năm, 21 Tháng 1 2021 10:22
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

CBTT - CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Thứ bảy, 05 Tháng 12 2020 12:40
CBTT - CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN