THÔNG TIN CỔ ĐÔNG CÔNG TY

STT Tên tổ chức/ Cá nhân Chức vụ tại công ty Mối quan hệ Số cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ
I Thành viên hội đồng quản trị
1 Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT   552,590 4.605%
2 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT   12,000 0.100%
3 Hồ Mạnh Dũng Thành viên HĐQT    
4 Nguyễn Hải Vân Chung Thành viên HĐQT    
5 Mạc Quang Huy Thành viên HĐQT    
II Ban giám đốc
1 Nguyễn Thanh Sơn Tổng Giám đốc   516,370 4.303%
2 Nguyễn Thị Dung Phó Tổng Giám đốc   19,920 0.166%
3 Huỳnh Thị Tuyết Trinh Phó Tổng Giám Đốc   12,150 0.101%
4 Lý Vĩ Phát Phó Tổng Giám đốc   23,770 0.198%
5 Phạm Thanh Trúc Phó Tổng Giám đốc   3,430 0.029%
III Ban kiểm soát
1 Lê Thanh Hồng Trưởng BKS   1,200 0.010%
2 Trần Thị Kiều Trang Thành viên BKS   2 0.000%
3 Nguyễn Hữu Đông Thành viên BKS      
IV Kế toán trưởng
1 Trần Minh Trọng Kế toán trưởng      
V Người được ủy quyền công bố thông tin
1 Lê Thanh Hồng Trưởng BKS   1,200 0.010%