Thứ tư, 23 Tháng 3 2016 16:19

Thực hiện theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03 tháng 11 năm 20015, ngày 21 tháng 03 năm 2016 Công ty cổ phần NTACO đã hoàn tất và đệ trình hồ sơ lên Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước về việc xin nới room lêm 100% cho nhà đầu tư nước ngoài và đang chờ sự chấp thuận từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.