Thứ tư, 03 Tháng 2 2021 10:44
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Kim Loan
  • Mã chứng khoán: ATA
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 692.600 CP (tỷ lệ 5,77%)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 392.600 CP (tỷ lệ 3,27%)
  • Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/01/2021